INŽINIERSKE KONŠTRUKCIE

R4 - Ladomírová - Hunkovce

Nosná konštrukcia mosta je tvorená dvojtrámom s premostením 120,4 m a rozpätím polí 27,0 m + 2x34,0 m + 27,0 m bez šikmosti. Jedná sa o predpätý most predpínaný v dvoch etapách.

Druhým objektom je oporný múr. Jedná sa o uholníkový múr založený hĺbkovo na železobetónových pilótach. Súčasťou návrhu je aj zabezpečenie stability svahu.

Objekty boli spracované v stupni DSP.

R4 - Prešov - Severný obchvat

Zárubný múr je tvorený z gabiónových košov. Založený je plošne na štrkopieskovom podsype. Výška gabiónu je v pozdĺžnom smere premenlivá (3,4 m - 7,23 m). V čase výstavby bolo navrhnuté zabezpečiť svah postupným odkopom po traktoch, kotvením pomocou horninových klincov a zastriekaním výstuženým striekaným betónom. Celková dĺžka múra je 102,0 m. Objekt bol spracovaný v stupni DRS (Dokumentácie pre realizáciu stavby).


Realisation de la penetrante autoroutiere reliant Batna a L´Autoroute Est-Ouest

Dvojpoľový železobetónový most s rozpätím poľa 17,862 m a šikmosťou 60,0 °. Priečny rez je tvorený 7 železobetónovými nosníkmi spriahnutými s doskou. Výpočet bol vedený podľa alžírskych noriem v kombinácii s európskymi normami. Objekt bol realizovaný v stupni DRS (Dokumentácie pre realizáciu stavby).

D3 - Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno)

Nezávislé statické posúdenie dočasných konštrukcií (podperných skruží Pižmo, Peri) pre dĺžku úseku cca 150 m a posúdenie debnenia nosnej konštrukcie v čase výstavby mosta. Nezávislé statické posúdenie pre stupeň VTD (Výrobno-technickej dokumentácie)

Lávka cez Litavku - Beroun

Oceľový oblúkový most pre peších so zavesenou mostovkou spájajúci centrum mesta s autobusovou stanicou. Lávka bola vypracovaná v stupni DRS.

R55 - Stavba 5507 Babice - Staré Město

Trojpoľový most s rozpätím 12 m + 16 m + 12 m so šikmosťou 84,6 °. Nosná konštrukcia je tvorená dodatočne predpätou monolitickou doskovou konštrukciou s konštantnou výškou 0,9 m a šírkou 13,625 m. Most bol spracovaný v stupni DSP.

STUPEŇ

DSP, DRS

PROJEKTANT

Ing. Miškovčík

ROK

2014-2017